Provozní řád KART ARENA BRNO

Před vstupem do prostoru motokárové dráhy KART ARENA BRNO je každý návštěvník povinen seznámit se s Provozním řádem.
Zároveň se jej zavazuje dodržovat a toto stvrzuje svou registrací.

 • Areál Kart Arena Brno (dále jen KAB) může být využíván pouze v provozní době.
 • Pohyb návštěvníků v celém areálu KAB a jízda na motokáře jsou na vlastní nebezpečí.
 • KAB neručí za žádné škody, poškození oděvu ani újmu na zdraví způsobené návštěvníkovi. KAB též neručí za odložené věci. Cennosti je možno uschovat v uzamykatelných skříňkách.
 • Zákaz jízdy pro lidi se zdravotními problémy.
 • Vstupem do prostor KAB nebo zakoupením lístku návštěvníci souhlasí s provozním řádem a zavazují se jej dodržovat. Nedodržení provozního řádu, zejména při jízdě, může mít za následek předčasné ukončení jízdy bez nároku na vrácení jízdného.
 • V případě poruchy musí řidič zajet do depa či odstavit motokáru a řídit se pokyny mechanika.
 • Výměna motokáry je možná pouze v případě jednoznačně nezaviněné závady návštěvníkem. Výměna motokáry není možná zejména v případech: utržený silentblok, zlomená volantová tyč nebo spojovací tyč řízení, zničená těhlice atd.
 • Při jízdě na motokáře nesmí návštěvník ohrožovat zdraví a motokáry ostatních uživatelů. Je zakázáno úmyslné narážení do ostatních motokár.
 • Při kolizi nevystupovat z motokáry, zvednutím ruky přivoláte personál. Během jízdy zákaz pouštění volantu, levé chodidlo vždy musí být v prostoru brzdového pedálu.
 • Zákazník musí mít při jízdě nasazenou a zapnutou ochrannou přilbu a hygienickou kuklu, kterou je možno si zapůjčit popř. zakoupit.
 • Jízda s dítětem na klíně je přísně zakázána. Děti do patnácti let mohou jezdit pouze se souhlasem zák. zástupce.
 • Zákaz jízdy na motokáře pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 • Při jízdě je zakázáno vyhazovat předměty z motokáry či jinak znečišťovat dráhu. Zákaz vstupu na dráhu se skleničkami.
 • Zákaz vstupu návštěvníků přímo na dráhu. Vstup do depa z klubu jen na výzvu mechanika.
 • Povinností každého návštěvníka je dodržování vlajkové a světelné signalizace.
 • Zákazník je povinen přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil sebe ani ostatní návštěvníky na zdraví a nepoškodil majetek KAB. Je zakázáno úmyslné narážení do ostatních motokár.
 • V případě jakéhokoliv úrazu je návštěvník povinen toto zranění nahlásit obsluze, která provede zápis do knihy úrazů. Provozovatel neručí za způsobené škody a újmu na zdraví způsobené sobě či druhým nedodržením provozního řádu.
 • Zákaz fotografování, pořizování vlastních audio a video záznamů v prostorách užívaných/pronajatých KAB bez jejího předchozího písemného souhlasu. Poruší-li osoba nacházející se v prostorách užívaných/pronajatých společností KAB zákazu uvedeného v předchozí větě, je povinna zaplatit Kart Areně Brno za každé takové porušení částku 25.000,- Kč.
 • Během pobytu v Kart Areně naše zákazníky fotografujeme a tyto záznamy následně umisťujeme na náš facebookový profil. Pokud si zákazníci nepřejí být foceni, nechť to oznámí obsluze na kase.
 • Poruší-li návštěvník ustanovení tohoto řádu, je povinen uhradit škodu takto způsobenou. Speciálně v případě havárie a poškození části motokár či jiných součástí účtujeme náhradu škody.

Kart Arena Brno, s.r.o., Křížkovského 51, Brno, IČ 25577859 prohlašuje, že s výše uvedenými osobními údaji bude nakládat výlučně v souladu se zákonem č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely komunikace se zákazníkem a šíření informací a e-mailů o nových událostech, speciálních nabídkách Kart Areny Brno. Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s bezpečnostními předpisy a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle předchozí věty.

FIREMNÍ AKCE

FIREMNÍ VEČÍRKY, VÁNOČNÍ VEČÍRKY

Firemní akce, vánoční večírek, firemní večírek, teambuilding. Porady, firemní prezentace, školení, výukové kursy apod.
Chcete zažít zajímavou akci? Chcete se pobavit a přitom si odpočinout? Máme pro Vás řešení!

VÍCE INFORMACÍ

KART ARENA BRNO

Největší krytá motokárová dráha na Moravě.
KART ARENA BRNO BVV EXPOPARKING
ul. Křížkovského 51/516 Brno - Pisárky